Algemene voorwaarden

ARTIKEL ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier (JN-Media) verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert.
Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen,
catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend,
behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.
De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt,ligt uitsluitend bij de klant.
De klant staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud,het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken
op enig recht van een derde.
De kant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

1.2 De klant dient, in het geheel, zijn eigen tekst en foto´s door te sturen naar de leverancier (JN-Media). Daarmeezeggende dat de klant verantwoordelijk is
voor zijn eigen tekst en eventuele taalfouten. JN-Media is een websitebouwer. JN-Media is alleen technisch, grafisch en vormgevend ingesteld.

1.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs– of identificatiecodes wordt gemaakt,
tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier.

1.4 JN-Media heeft het recht de klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.

1.5 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

1.6 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe
indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt
voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

1.7 De klant neemt tenminste 1 backup van zijn website en slaat deze op op een lokale pc, bij problemen kan deze terug geplaatst worden.
Doet de klant dit niet , dan kan JN-Media hier niet voor in gebreke worden gesteld.

1.8 JN-media kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. De klant dient JN-Media hiervoor te machtigen.
Indien de klant hieraan niet kan voldoen, is JN-Media gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 2 AANSPRAKELIJKHEID
2.0 Van JN-Media kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever te vormen
of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en opdrachtgever. De klant zal zich ter zake met de betreffende derde
hebben te verstaan en leverancier {JN-Media) schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren.

ARTIKEL 3. OVERMACHT

3.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer,staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in– en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat JN-Media door zijn eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van JN-media kan worden gevergd,
zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST

4.1 Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

EXTRA

Informatie en inzage: Er kan worden opgevraagd welke gegevens wij van jou verwerken.
Rectificatie: Het is mogelijk gegevens te corrigeren. JN-Media kan ten alle tijden de regels van algemene voorwaarden veranderen en verbeteren.
Toestemming: JN-Media kan altijd de toestemming van klant intrekken.