ARTIKEL ALGEMENE VOORWAARDEN 1.1 Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan leverancier (JN-Media) verstrekte gegevens waarop leverancier zijn aanbieding baseert. Klant betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor leverancier niet bindend, behoudens indien door leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door leverancier verleende dienst worden verwerkt,ligt uitsluitend bij de klant. De klant staat er jegens leverancier voor in dat de inhoud,het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. De kant vrijwaart leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 1.2 De klant dient, in het geheel, zijn eigen tekst en foto´s door te sturen naar de leverancier (JN-Media). Daarmeezeggende dat de klant verantwoordelijk is voor zijn eigen tekst en eventuele taalfouten. JN-Media is een websitebouwer. JN-Media is alleen technisch, grafisch en vormgevend ingesteld. 1.3 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs– of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van leverancier. 1.4 JN-Media heeft het recht de klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden. 1.5 Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd. 1.6 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst. 1.7 De klant neemt tenminste 1 backup van zijn website en slaat deze op op een lokale pc, bij problemen kan deze terug geplaatst worden. Doet de klant dit niet , dan kan JN-Media hier niet voor in gebreke worden gesteld. 1.8 JN-media kan verlangen dat bepaalde Diensten middels automatische incasso moeten worden voldaan. De klant dient JN-Media hiervoor te machtigen. Indien de klant hieraan niet kan voldoen, is JN-Media gerechtigd hiervoor extra kosten in rekening te brengen. ARTIKEL 2 AANSPRAKELIJKHEID 2.0 Van JN-Media kan niet verlangd worden zich een oordeel over gegrondheid van de aanspraken van derden of van het verweer van opdrachtgever te vormen of op enigerlei wijze betrokken te zijn in een geschil tussen een derde en opdrachtgever. De klant zal zich ter zake met de betreffende derde hebben te verstaan en leverancier {JN-Media) schriftelijk en deugdelijk onderbouwd met bescheiden informeren. ARTIKEL 3. OVERMACHT 3.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer,staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in– en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat JN-Media door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van JN-media kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding. ARTIKEL 4. OVEREENKOMST 4.1 Op de overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. EXTRA Informatie en inzage: Er kan worden opgevraagd welke gegevens wij van jou verwerken. Rectificatie: Het is mogelijk gegevens te corrigeren. JN-Media kan ten alle tijden de regels van algemene voorwaarden veranderen en verbeteren. Toestemming: JN-Media kan altijd de toestemming van klant intrekken.
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://www.jn-media.eu.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements

Save settings
Cookies settings